• Party Affairs Leaders
  Secretary Jiao Yang
  Deputy Secretary Xu Ningsheng Xu Zheng Yuan Zhenghong
  Liu Chenggong Yin Dongmei
 • Executive Leaders
  President Xu Ningsheng
  Executive Vice President Gui Yonghao
  Vice President Jin Li Zhang Zhiyong Zhou Yaming
  Chen Zhimin Zhang Renhe Xu Lei
  Associate Vice President Gou Yannan
 • Standing Committee of the 14th Fudan University Committee of the Communist Party of China
  Jiao Yang Xu Ningsheng Gui Yonghao Xu Zheng
  Yuan Zhenghong Liu Chenggong Yin Dongmei Jin Li
  Zhang Zhiyong Zhou Yaming Chen Zhimin  
 • The 14th Committee of the Chinese Communist Party at Fudan University
  Ding Qiang Yin Dongmei Feng Xiaoyuan Shi Lei
  Liu Chenggong Hua Keqin Xu Ningsheng Xu Zheng
  Wu Xiaoming Zhang Zhiyong Zhang Junnan Yang Yuliang
  Lu Fang Chen Limin Chen Xiaoman Zhou Lizhi
  Zhou Yaming Jin Li Zhao Dongyuan Zhong Yang
  Xu Jun Gui Yonghao Yuan Zhenghong Huang Lihua
  Fan Jia Jiao Yang    
 • University Council
  Chairperson Jiao Yang
  Vice Chair Xu Ningsheng   Peng Yuwen
  Member Ding Guanghong Wang Xiaolin Wang Yuqi
  Feng Xiaoyuan Zhu Yizhun Jiang Ming
  Wu Yi Wu Quanshui Wu xiaoming
  Wu Jingping Sun Xiaolei Li Ruoshan
  Lu Fang Lu Xiongwen Chen Jianmin
  Chen Sihe Zhang Wenyuan Hu Honggao
  Hao Mo Zhong Yang Yuan zhigang
  Zeng Xuan Tong Bing Ge Jianxiong
  Xie Xialing    
  University Council Legal Affairs Committee
  Committee Head Hu Honggao
  Member Sun Nanshen Dong Maoyun Wang Quandi
  Chen Zhidong Zhang Wusheng  
 • The 6th University Academic Committee
  Director Wen Yumei
  Deputy Director Yu Wujin   Hua Min
  Hong Jiaxing  Wang Weiqi
  Humanities Group
  Group Leader Yu Wujin
  Deputy Group Leader Zhou Zhenhe
  Group Member Zhu Liyuan Chen Sihe Ge Zhaoguang
  Wu Xiaoming Chu Xiaoquan  
  Social Sciences and Management Group
  Group Leader Hua Min
  Deputy Group Leader Peng Xizhe
  Group Member Zhu Qianwei Dong Maoyun Huang Dan
  Rui Mingjie Xue Qiuzhi  
  Science Group
  Group Leader Hong Jiaxing
  Deputy Group Leader Chen Jiakuan
  Group Member Shen Jian Zhao Dongyuan Jiang Ming
  Ma Hong Zou Yaming  
  Technical and Engineering Group
  Group Leader Wang Weiqi
  Deputy Group Leader Chen Jianmin
  Group Member Chen Liangyao Zhang Wei Chen Yanqiu
  Wu Limin Ai Jianliang  
  Medical Group
  Group Leader Wen Yumei
  Deputy Group Leader Qin Xinyu
  Group Member Ma Lan Wu Gencheng Tang Qiqun
  Zheng Ping Jin Taiyi Zhu Yizhun
  Wang Jiyao Zhou Liangfu Ding Qiang
  Huang Guoying Xu Congjian Wang Zhengmin
  Shao Zhimin    
 • University Teaching Supervision Committee
  Director Wang Weiping
  Deputy Director Ge Zhaoguang Huang Lihua Fan Kangnian
  Wang Xiaoyang Wang Ling  
  Group Member Gu Donghui Sun Xiangchen Guo Jian
  Chen Yinchi Zang Zhijun Wu Zhongwei
  Jing Yijia Li Hongtu Yin Xiangshuo
  Chen Gang Yang Changjiang Zhang Qingxiong
  Lv Changjiang Qu Weiguo Gu Yumin
  Cheng Shian Wang Yuanyuan Zhou Lei
  Chen Jianxin Wu Quanshui Li Yuesheng
  Lou Hongwei Zhang Qun Chen Yan
  Hu Bo Gao Xiang Shi Yiwei
  Xie Xilin Wang Wei Wang Changchun
  Dong Wenbo Lu Daru Zhao Yiming
  Qiao Shouyi Zhong Chunjiu Jiang Jianyuan
  Hou Aijun Zhou Zhijun Wang Jiyao
  Qu Weidong Chu Yiwei Ye Deyong
  Wang Qing Wang Junqiao Zuo Ji
 • The 10th University Degree Conferment Committee
  Director Yang Yuliang
  Deputy Director Yu Wujin   Li Daqian
  Gui Yonghao   Lu Fang
  Member Chen Sihe Chen Zhimin Chu Xiaoquan
  Dai Angang Fan Jia Ge Junbo
  Ge Zhaoguang Gu Yudong Gu Yunshen
  He Heyong Hong Jiaxing Hou Xiaoyuan
  Jiang Qingwu Jin Li Liu Haigui
  Lu Baorong Rui Mingjie Shao Zhimin
  Sun Nanshen Tang Qiqun Wang Ling
  Wang Guixin Wang Weiqi Wang Xiaoyang
  Wen Yumei Wu Limin Yang Xin
  Yang Fujia Yang Pengyuan Yuan Zhenghong
  Yuan Zhigang Zhao Dongyuan Zhong Yang
  Zhu Yizhun    
 • The 5th University Board
  Board Chair Yang Yuliang
  Honorary Board Member Han Qide   Chen Zhili
  Sang Weiguo  Zhu Min

  Senior Board Member

  Liu Haoqing Wu Jiawei Yang Zizhi
  Yang Fujia Zhou Junliang Lin Huishi
  Ni Deming    
  Board Member Yin Yanliang Wang Shenghong Wang Jilai
  Wang Shaoyu Mao Jiangsen Lu Zhiqiang
  Bian Huacai Liu Zunyi Lv Zhihe
  Sun Hengchao Liu Dapeng Li Chuanhong
  Li Dasan Li Zhaoji Li Hesheng
  Yang Sunxi Chen Tianqiao Chen Lezong
  Chen Zengtao Zhou Yimin Zheng yutong
  Luo Jiarui Yao Zuhui Zhong Zhexiao
  Gao Jifan Yuan Tianfan Guo Guangchang
  Guo Bingjiang Cao Qiyong Tu Haiming
  Zhang Shengman Dong Jiancheng Jiang Zhen
  Xie Ming Xie Guoming Cai Guanshen
  Liao Kaiyuan    
 • The 6th Faculty and Staff Representative Congress Executive Committee
  Wang Lijun Wang Jintong Wang Shengzi Lu Daru
  Ye Yunfen Bao Xiaqin Feng Wei Situ Qihui
  Zhu Yangyong Zhu Shenglin Zhu Yinshen Liu Yichun
  Liu Jianzhong Sun Xiaoping Yan Fashan Li Jun
  Yang Yongming Wu Jiaxin Zhang Baogui Lu Huiyun
  Chen Ying Chen Yongying Chen Jinhua Jin Zaiqin
  Zhou Gang Zhou Hu Zhou Lizhi Zhou Guifa
  Hu Jun Qin Sicui Xu Hui Xu Jianjun
  Yin Lianghua Ling Hong Guo Youde Lei Yidong
  Wei Hongzhong      
  Chair Liu Jianzhong
  Deputy Chair Situ Qihui Zhou Guifa Yin Lianhua
  Secretary General Wu Jiaxin
 • The 17th University Labor Union Committee
  Chair Liu Jianhzong
  Executive Deputy Chair Situ Qihui
  Deputy Chair (full-time) Jin Zaiqin Wang Lijun Wu Jiaxin
  Deputy Chair (part-time) Zhu Yinshen
  Member Yu Ying Wang Lijun Wang Jintong
  Feng Wei Situ Qihui Liu Yichun
  Liu Jianzhong Sun Xiaoping Zhu Yinshen
  Yan Fashan Wu Jiaxin Zhang Baogui
  Zhang Yuejie Li Ning Li Jun
  Yang Yongming Lu Huiyun Chen Gang
  Chen Yongying Chen Jinhua Zhou Bin
  Zhou Zhijun Zhou Guifa Lin Wei
  Jin Zaiqin Ling Hong Xu Jianjun
  Yin Lianhua Sheng Qing