The primary resource of Fudan is the University’s prominent faculty. Recently Fudan has been actively recruiting talents from overseas while implementing Fudan Talent Development Project to further invest in career development of the younger faculty members. Currently, Fudan is home to 5,800 faculty and staff including 2,700 faculty, among whom 1,800 has professorship. Altogether 44% of the faculty are under 40 years old and 35% are between 41 to 50. Fudan is proud to host 38 members of Chinese Academy of Science and Chinese Academy of Engineering, 2 Fudan Distinguished Professors of Humanities and Social Sciences,  6 Specially Invited Senior Professors, 99 Chang Jiang Scholars, 89 Young Scholars by  National Natural Science Funds for Distinguished, 7 national teaching award winners , 27 municipal teaching award winners, 11 national teaching award team winners and 7 municipal teaching award team winners.

It is generally acknowledged among Fudan faculty that teaching is the primary duty of a teacher. It is a university policy that all faculty members must teach and all professors must teach undergraduate courses. The ratio for full-time professors teaching undergraduate courses is over 80% annually. Recently, Fudan has offered many an undergraduate course taught be overseas scholars as part of the University’s curricula internationalization. Currently there are over 50 overseas full-time faculty members from 20 countries and regions hosted by 20 schools and departments.

Member of the Chinese Academy of Sciences, Member of the Chinese Academy of Engineering
 • Member of the Chinese Academy of Sciences
  Gan Fuxi Hao Bolin An Zhisheng Yang Xiongli
  Hu Hesheng Yang Fujia Shen Xuechu Li Daqian
  Shen Ziyin Lu Ruqian Wang Xun Chen Kaixian
  He Fuchu Huang Chunhui Lin Guoqiang Yang Yuliang
  Hong Jiaxing Tao Ruibao Zhao Guoping Peng Shige
  Jiang Ming Wang Zhengmin Zhao Dongyuan Ge Junbo
  Jin Yaqiu Sun Xin Chen Shuxing Jin Li
 • Member of the Chinese Academy of Engineering
  Tang Zhaoyou Gu Yudong Hu Side Lu Daopei
  Chen Haozhu Wang Weiqi Wen Yumei Zhou Liangfu
复旦文科杰出教授、特聘资深教授
National teaching award winners
Chang Jiang Distinguished Professors
 • First Batch: March 1999
  Chen Liangyao Jin Xiaofeng Luo Zewei Shao Zhimin
  Sun Fengyan Yang Yuliang
  Second Batch: December 1999
  Ge Junbo He Heyong Li Jiayu Sun Bo
  Tang Qiqun Zhao Dongyuan Zhou Yi
  Third Batch: September 2000
  Hou Xiaoyuan Yong Jiongmin Yu Long
  Fourth Batch: September 2001
  He Lin Jin Guoxin Li Baoming Zhu Jianhong
  Zi Jian
  Fifth Batch: October 2002
  Han Pingchou Ma Lan Wu Zongmin Zhou Dian
  Zhou Mingfei
  Sixth Batch: March 2005
  Chen Sihe Huang Wei Jiang Boke Liu Ran
  Yu Wujin Zhong Guofu Zou Yunzeng
  Seventh Batch: March 2006
  Alastair Murchie Feng Donglai Lin Shangli Liu Jie
  Tang Shanjian Yang Xin Zhang Suchun Zhang Yongquan
  Zhang Shili
  Eighth Batch: March 2007
  Guo Kunyu Li Huawei Shao Zhengzhong Wu Xiaoming
  Zhang Jun
  Ninth Batch: March 2008
  Chen Meng Hao Mo Liu Zhao Yuan Shigang
  Tenth Batch: July 2009
  Wu Limin You Jianqiang Zhu Yichun Wang Lihua
  Eleventh Batch: February 2010
  Ding Jiandong Wang Xuelu Yuan Xiaoping Zhou Lei
  Yu Wenqiang
  Twelfth Batch: October 2012
  Fu Jixiang Xu Xi Zhao Shimin Zhu Yichun
  Thirteenth Batch: December 2013
  Huang Yang Liu Zhipan Qin Lunxiu Sun Xiaoxia
  Wang Hongyan Zhou Jian
Chang Jiang Visiting Professors
 • First Batch: March 1999
  Li Jun
  Second Batch: December 1999
  Jin Li
  Fifth Batch: October 2002
  Luo Yiqi
  Sixth Batch: March 2005
  Chen Guiqiang Chen Xian Shi Yang Xu Tian
  Zhuo Min
  Seventh Batch: March 2006
  Chen Taowen Gu Xun Han Min Yang Dan
  Yu Guoliang Yuan Junying
  Eighth Batch: March 2007
  Bai Zhaojun Guan Kunliang Shi Anchang Wang Run
  Wang Dewei Wei Suhuai Xiong Yue
  Ninth Batch: March 2008
  B.Elman Pan Zhongdang Shen Wenhui Weng Juyang
  Tenth Batch: July 2009
  Chen Jun Liu Jun Qiu Ziqiang Zhang Jian
  Yu Siyuan
  Eleventh Batch: February 2010
  Yi Qing Zhao Xinshu Jiang Jiaqi Song Jingsheng
  Twelfth Batch: October 2012
  Xia Bojia
  Thirteenth Batch: December 2013
  Qian Zhenchao